I. Tekst jest dość trudny i zarazem kontrowersyjny za sprawą pewnej partykuły, mianowicie słówka: μενοῦν. Jest to partykuła złożona z μέν i οὖν, służąca głównie w odpowiedziach poświadczających jakieś twierdzenie lub przeciwstawienie się mu, a także często oznaczająca ponowne podjęcie tematu, opowiadania, kontunuację czegoś (standardowo oddawana jako: zatem, przeto, więc, i owszem109). Przybiera kilka form. Najczęściej spotykane, to powyższa oraz:

  1. jako dwa wyrazy: μὲν οὖν
  2. lub:
  3. wzmocniona partykułą γέ: μενοῦνγε, pisane czasem jako dwa słowa: μενοῦν γε, a nawet trzy: μὲν οὖν γε.
Oczywiście odpowiedź na pytanie, który przekład najlepiej oddaje nasz fragment, zależy od tego, jaki sens ma powyższe słowo, rozpoczynające wypowiedź Jezusa. Popatrzmy zatem na znaczenia zestawione w poniższej tabeli:

μενοῦν; μὲν οὖν μενοῦνγε; μενοῦν γε
Węclewski (pisownia oryginalna) więc, a w odpowiedziach nie, owszem, raczej; ------
Abramowiczówna więc, przeto; ------
Jurewicz więc, przeto; ------
Bosak owszem, i owszem, rzeczywiście, faktycznie; prawdę powiedziawszy, raczej, przeciwnie; owszem, i owszem, rzeczywiście, faktycznie; prawdę powiedziawszy, raczej, przeciwnie;
Popowski partykuła złożona, używa się jej głównie w odpowiedziach poświadczających jakieś twierdzenie lub przeciwstawienie się mu, rzeczywiście, faktycznie, i owszem; prawdę powiedziawszy, raczej, przeciwnie partykuła złożona, w odpowiedziach poświadczających bądź przeciwstawiających się jakiemuś twierdzeniu, rzeczywiście, faktycznie, i owszem; prawdę powiedziawszy, raczej, przeciwnie

Możemy zatem przyjąć, że partykuła złożona μενοῦν przybiera dwa główne znaczenia:

potwierdzające: owszem, tak, faktycznie, rzeczywiście lub przeciwne (przeciwstawne): nie, wręcz
przeciwnie;

Jak wcześniej wspomniałem, stosuje się ją w zaprzeczeniu lub potwierdzeniu wypowiedzi zdania poprzedzającego i właściwie obie grupy znaczeń występujące w przekładach omawianego fragmentu Łk 11:27-28 są prawidłowe i dopuszczalne.

II. Mając zatem na uwadze, że pewną trudność sprawia nam oryginał, obserwujemy w rodzimych przekładach dość chyba niejednoznaczną wypowiedź Jezusa (lub może autora-redaktora ewangelii?).

Istnieją opinie, że w odpowiedzi Jezusa na błogosławieństwo kobiety nie można dopatrywać się aprobaty, bo w wypowiedziach potwierdzających Łukasz stosuje inny termin, mianowicie ναίtak, owszem (patrz: np. Łk 7:26; 10:21; 12:5).

Z kolei, gdyby chodziło o znaczenie przeciwstawne (sprzeciwu), to raczej w takim wypadku ewangelista stosuje partykułę οὐχίnie, bynajmniej (np. Łk 12:51; 13:3; 13:5).

III. Współcześnie przyjmuje się jednak, że partykuła μενοῦν użyta jest przez Łukasza nie w sensie klasycznym (być może i z tego powodu, że rozpoczyna wypowiedź, a w grece klasycznej partykuła μέν nie rozpoczyna zdania), ale w sensie stopniującym, pewnego doprecyzowania, który nazwano sensem korygującym110 i cytując ks. prof. Kudasiewicza, czytamy, że:

„[Sens korygujący] polega on na tym, że używający tej partykuły nie neguje twierdzenia poprzedzającego, lecz je koryguje: "tak... lecz", "tak, lecz raczej" [podkreśl. moje psnt]. W tym rozumieniu partykuła zawiera w sobie również aspekt stopniowania – "raczej". Tak można makaryzm Jezusa przetłumaczyć: "Tak, lecz raczej błogosławieni słuchający słowo Boga i zachowujący (je)". Łukaszowy Jezus potwierdza pochwałę Maryi z racji Jej macierzyństwa fizycznego w stosunku do Jezusa, ale za doskonalsze uważa błogosławieństwo, którego źródłem jest słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go. Podaje równocześnie nową hierarchię wartości. Ważniejsze są wartości wiary – słuchanie słowa Bożego, przyjmowanie go z wiarą i wypełnianie, niż wartości oparte na fizycznym macierzyństwie, czyli wartości pokrewieństwa. Oczywiście Jezus nie pomniejsza godności macierzyństwa Maryi. Jest Ona błogosławiona, ponieważ jest matką Jezusa, Zbawiciela i zwycięzcy złych duchów.”111

IV. W środowiskach protestanckich przeważa jednak opina, że jest to jeden z tych tekstów, które pokazują negatywny stosunek Chrystusa do Jego Matki albo wręcz ignorancję, a tym samym są powodem odrzucenia kultu maryjnego112. Odpowiedzią, a właściwie reakcją Chrystusa jest skarcenie niewiasty błogosławiącej matkę Jezusa i wytłumaczenie, jakie warunki należy spełnić, aby zostać błogosławionym. Szczególnie widać to chyba jednak w zbyt przejaskrawionym przekładzie świadków Jehowy, gdzie czytamy:

"Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!

Jak widzimy, polskie przekłady protestanckie podobnie uwypuklają właśnie aspekt sprzeciwu i opozycji wobec wypowiadanego błogosławieństwa niewiasty (inaczej niż niektóre tłumaczenia katolickie, z których część łagodzi wypowiedź Jezusa, nadając im ton aprobaty lub wręcz potwierdzenia, akceptacji).

Być może tłumacze protestanccy biorą pod uwagę odcień wypowiedzi Jezusa w podobnych tekstach: z ewangelii Łukasza 8:20-21, gdzie czytamy:

I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je,

w którym Jezus dość stanowczo odpowiada, akcentując ponownie, że słuchanie słowa Bożego jest ważniejsze oraz w paralelnych: Mt 12:46-50, Mk 3:31-35.

V. Na koniec warto zauważyć, że w NT nasza partykuła oprócz Łk 11:28 występuje jeszcze w formie μενοῦνγε we fragmentach: Rz 9:20 (jako wzmacniająca albo w sensie: przeciwnie – zob. np. PD, PI) oraz w Flp 3:8a (w sensie: owszem, istotnie, raczej).

Dalsze pogłębienie tematyki polecam linki:
  1. J.B. GreenThe Gospel of Luke, str. 460-461, z serii: The New International Commentary of the New Testament Wm.B. Eerdmans Publishing Co. 1997.
ἐγένετοverbum, indicativus aoristi medii et passivi 3 persona singularis – czasownik od: γίνομαι (klas. γίγνομαι) – stawać się, być; rodzić się; powstawać; pojawiać się;

δὲconiunctio – spójnik: zaś, a, i, ale; no i, więc; natomiast, mianowicie; raczej;

ἐνpraepositio (+ dat.) – przyimek: w, na (coś, kogoś); z, przy, blisko, obok, wśród, za, między, u, od, do, pod, przez, przed, podczas, gdy, ponieważ, za przyczyną, za pomocą, przy pomocy, w obecności, z powodu, dzięki, w czasie, w ciągu, podstępem, ze względu; *w jedności*;

τῷpronomen/articulo, dativus neutrum singularis – rodzajnik nijaki: to;

λέγεινverbum, infinitivus praesentis activi – czasownik w bezokoliczniku od: λέγω mówić, powiedzieć, rzec (komuś coś zrobić), pytać (się), prosić; rozkazywać, zabraniać, zakazywać, zapewniać, oświadczać; opowiadać;

ἐν τῷ λέγειν – jest to konstrukcja ἐν τῷ + infinitivus, typowe dla konstrukcji semickich i w ewangelii Łukasza, używane w znaczeniu czasowym, tłumaczone: [gdy] to mówił;

αὐτὸνpronomen, accusativus masculinum singularis – zaimek od: αὐτός, –ή, –ό jego, jej, jego;

ταῦταpronomen, accusativus neutrum pluralis – zaimek od: οὗτος, ταύτη, τούτοten (właśnie), ta (właśnie), to (właśnie); on, ona, ono;

ἐπάρασάverbum, participium aoristi activi nominativus femininum singularis – imiesłów od czasownika: ἐπαίρω act.: unosić, podnosić (oczy, ręce); pass.: wynosić się, chlubić się, pysznić się, unosić się pychą (przeciwko komuś);

τιςpronomen – zaimek: ktoś, coś; pewien człowiek, jakaś rzecz; pewien, jakiś, niejaki; jakiś tam, ten i ów, pewnego rodzaju;

φωνὴνsubstantivum, accusativus femininum singularis – rzeczownik od: φωνή, ἡ dźwięk, ton, brzmienie, głos; mowa, język, narzecze, wołanie; grzmot, szum, łomot, łoskot; trzepot;

γυνὴsubstantivum, nominativus femininum singularis – rzeczownik od: γυνή, ἡkobieta, niewiasta, pani; żona, małżonka, nałożnica;

ἐκpraepositio (+ gen.) – przyimek, przed samogłoską ἐξ: od, z, ze, spośród; poza, skądś, z dala; na (którym miejscu); odkąd, po; z racji (czegoś), dzięki (czemuś), przy pomocy (czegoś);

τοῦ ὄχλουsubstantivum, genetivus masculinum singularis – rzeczownik od: ὄχλος, ὁtłum, rzesza; lud, ludność, pospólstwo, motłoch;

εἶπενverbum, indicativus aoristi activi 3 persona singularis – czasownik od: λέγωjak wyżej;

αὐτῷpronomen, dativus masculinum 3 persona singularis – zaimek od: αὐτός, -ή, -όjego, jej, jego;

μακαρίαadiectivum, nominativus femininum singularis – przymiotnik od: μακάριος -ία, -ονszczęśliwy, błogosławiony, bogaty;

ἡ κοιλίαsubstantivum, nominativus femininum singularis – rzeczownik: jama brzuszna, wnętrzności; żołądek, jelita, brzuch, wnętrze, łono;

pronomen/articulo, nominativus femininum singularis – rodzajnik żeński określony: ta; tu: w roli zaimka względnego;

βαστάσασάverbum, participium aoristi activi nominativus femininum singularis – imiesłów od czasownika: βαστάζωnieść, nosić, dźwigać (coś); podnieść, unieść, podtrzymać, objąć, wznieść; zcierpieć, wytrzymać, znosić (coś); zabrać, ukraść, zdjąć, rozwiązywać;

σεpronomen, accusativus singularis – zaimek od: σύty;

καὶconiunctio – spójnik: i, a;

μαστοὶsubstantivum, nominativus masculinum pluralis – rzeczownik od: μαστός, ὁpierś (w ogóle) ; pierś kobiety; pagórek, kielich w kształcie piersi;

οὓςpronomen, accusativus masculinum pluralis – zaimek: ὅς, ἥ, ὅten, ta, to; który, która, które; on, ona, ono; jaki, jaka, jakie;

ἐθήλασαςverbum, indicativus aoristi activi 3 persona singularis – czasownik od: θηλάζωkarmić piersią, ssać;

αὐτὸςpronomen, nominativus masculinum singularis – zaimek od: αὐτός, -ή, -όw mianowniku jako zaimek osobowy: on, ona, ono;

δὲconiunctio – spójnik: jak wyżej;

εἶπενverbum, indicativus aoristi activi 3 persona singularis – czasownik od: λέγωjak wyżej;

μενοῦνparticula – partykuła złożona, używa się jej głównie w odpowiedziach poświadczających jakieś twierdzenie lub przeciwstawienie się mu. Często oznacza ponowne podjęcie tematu, opowiadania, kontunuację czegoś; – rzeczywiście, faktycznie, i owszem; prawdę powiedziawszy, raczej, przeciwnie;

μακάριοιadiectivum, nominativus masculinum pluralis – przymiotnik od: μακάριος jak wyżej;

οἱ pronomen/articulo, nominativus femininum singularis – rodzajnik męski: ten;

ἀκούοντεςverbum, participium praesentis activi nominativus masculinum pluralis – imiesłów od czasownika: ἀκούωsłuchać, przysłuchiwać się; wysłuchiwać, przesłuchiwać, słyszeć; rozumieć, pojmować;

οἱ ἀκούοντες – rzeczownik odimiesłowowy - słuchający, ci którzy słuchają, słuchacze;

τὸν λόγονsubstantivum, accustivus masculinum singularis – rzeczownik od: λόγος, ὁ mowa, mówienie, słowo, wypowiedź, zdanie; powiedzenie, deklaracja; nakaz, polecenie, przykazanie; sprawozdanie, rachunek; nauczanie, myśl, dyskusja, narada, głoszenie, powiedzenie, język, przysłowie, sprawa, teza, hipoteza, kwestia; ustne podanie; wyrocznia, wieść, opis, wyrażenie, wzmianka, uwaga; pytanie, modlitwa, napomnienie, pogłoska; relacja, postanowienie, decyzja, mądrość, nauka; rozum; Słowo;

τοῦ θεοῦsubstantivum, genetivus masculinum singularis – rzeczownik od: θεός, ὁBóg, bóg;

καὶconiunctio – spójnik: i, a;

φυλάσσοντεςverbum, participium praesentis activi nominativus masculinum pluralis – imiesłów od czasownika: φυλάσσωtrzymać straż, czuwać, pełnić wartę; czuwać (nad czymś); strzec, zachowywać, przestrzegać (czegoś, coś);

11:27-28 Tekst przekazany w większości rękopisów jednomyślnie, jedynie w wersecie 28 mamy w niektórych rękopisach B2 (korekta drugiej ręki), C D Θ Ψ wariant: μενοῦν γε.

Tekst jest niejednoznaczny i dość trudny w interpretacji. Niektóre tłumaczenia katolickie zdają się odczytywać aprobatę w wypowiedzi Jezusa, protestanckie widzą raczej sprzeciw. Wydaje się, że tłumaczenie ekumeniczne PE jest dobrym kompromisem, choć z akcentem protestanckiej tradycji odczytania tego fragmentu.


  1. 109) C.F.D. Moule An Idiom Book of New Testament Greek str. 162-164, podaje występowanie w NT obu partykuł oddzielnie, pobieżna analiza pokazuje takie właśnie znaczenia.
  2. 110) Zob. M.E. Thrall Greek Particles In The New Testament Linguistic And Exegetical Studies by Wiliam Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1962, str. 34-36. NB w tabelce powyżej znaczenie częściowo uwzględnione.
  3. 111) Zob. artykuł ks. prof. J. Kudasiewicza "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11,22)", Kieleckie Studia Teologiczne 2/2003.
  4. 112) Zob. np.: S.C. Napiórkowski OFMConv Spór o Matkę, mariologia jako problem ekumeniczny , z serii: Teologia w dialogu 3, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, str 90-91;