Czy Jezus jest pierwszym stworzeniem? Tekst wykorzystywany dla uzasadnienia bóstwa Chrystusa.

GNT ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα εν τοις ουρανοις και επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν
NA ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν,
EDW On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, księstwa czy władze. Wszystko przez niego i w nim stworzone zostało, a on jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa.
SK On jest obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. W nim stworzone zostało wszystko w niebie i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne: Trony, Państwa, Księstwa i Potęgi. Wszystko stworzone zostało przez niego i dla niego. On stoi na czele wszystkiego i wszystko ma w nim swój byt.
EDG On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne: trony, państwa, księstwa i władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone, a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.
KUL On jest obrazem Boga Niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie."
W On jest obrazem niewidzialnego Boga - pierworodny wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim, a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.
BTI-V On jest obrazem Boga niewidzialnegoaPierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czyb Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.c
BP On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.
KR/ BWP Chrystus jest obrazem [widzialnym] Boga niewidzialnego, jest pierworodnym w stosunku do wszelkiego stworzenia, gdyż w Nim zostało stworzone wszystko: i to, co w niebie, i to, co na ziemi; i to, co widzialne, i to, co niewidzialne; i Trony, i Panowania, i Zwierzchności, i Władze. Bóg stworzył wszystko przez Niego i dla Niego. On zaś sam istniał, nim cokolwiek zaistniało, i wszystko w Nim ma swoje istnienie.
BW On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
PW On, Syn, jest obrazem niewidzialnego Boga i pierworodnym wsród wszystkiego, co stworzone, bo przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne – królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. On jest ponad wszystkim, a wszystko istnieje dzięki niemu,
Chrystus jest wiernym obrazem niewidzialnego Boga. Istniał, zanim jeszcze Bóg cokolwiek stworzył, a w istocie sam Chrystus jest Stwórcą, który stworzył wszystko na niebie i na ziemi, to, co oglądamy, i to, czego nie widzimy: świat duchowy z jego królestwami i księstwami, władcami i zwierzchnościami; wszystko zostało stworzone przez Chrystusa dla Niego i dla Jego chwały. On istniał wcześniej, nim cokolwiek powstało. To Jego moc podtrzymuje istnienie wszechświata.
2 Chrystus jest wiernym obrazem niewidzialnego Boga. Istniał, zanim jeszcze Bóg stworzył świat, a w istocie On sam jest Stwórcą, dzięki któremu powstało wszystko na niebie i na ziemi: zarówno to, co widzimy jak i to, czego nie możemy zobaczyć: świat duchowy z jego królestwami i księstwami, władcami i zwierzchnościami; wszystko zostało stworzone przez Chrystusa dla Niego i dla Jego chwały. On istniał już przedtem, zanim cokolwiek powstało. To Jego moc podtrzymuje istnienie wszechświata.
3 On, Chrystus, jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia. Bo to przez Niego Bóg stworzył wszystko, co jest w niebie i na ziemi: to, co widoczne, i to, czego nie można zobaczyć, cały świat duchowy z jego królestwami i księstwami, władcami i zwierzchnościami. Wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On już istniał, zanim cokolwiek powstało, i wszystko istnieje dzięki Niemu.
On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,
rew On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierwszym spośród całego stworzenia. Wszystko inne w niebie i na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne – czy to trony, zwierzchnictwa, rządy, czy władze – zostało stworzone za jego pośrednictwem. Wszystko to zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On był przed wszystkim innym i wszystko inne zaczęło istnieć za jego pośrednictwem.
PI który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym całego stworzenia, bo w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy to Państwa, czy to Panowania, czy to Władze: wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone, i On jest przed wszystkim i [to] wszystko w Nim stanęło razem.
PJ On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało stworzone: widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze; wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone. To On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte.
PE On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze – wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu,
PD On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy rządy, czy zwierzchności, czy władze; wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim wszystko współistnieje;
Jest On widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Góruje ponad całym stworzeniem, bo to w związku z Nim zostały stworzone wszystkie rzeczy - w niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, i trony, i panowania, i władcy, i zwierzchności - wszyscy oni zostali stworzeni przez Niego i dla Niego. On istniał przed wszystkim i On spaja wszystko w całość.
BL On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w Nim wszystko zostało stworzone, to, co na niebie i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, trony, władze, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkim, wszystko ma w Nim istnienie.
EP On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.
NBG On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone. Gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego. A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało.
PL On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko – w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze; wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone.
UNT On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w Nim stworzone jest wszystko, to co na niebiosach, i to co na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. A On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.
NKB który jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym nad wszelkim stworzeniem: bo w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi – widzialne i niewidzialne; czy to trony; czy to panowania; czy to przełożeństwa, czy to władze – wszystko poprzez Niego i dla Niego jest stworzone, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa złączone;
UBG On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko przez niego istnieje.
NPD W Nim też objawił swoją naturę i dlatego tylko On jest jedynym obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zaistniało wszystko, co tylko zostało stworzone, zarówno w Niebiosach, jak i na ziemi: byty widzialne i niewidzialne, trony, panowania, zwierzchności i władze. Wszystko dokonało się przez Niego i dla Niego. Dlatego ON JEST przed wszystkim i wszystko jedynie w Nim ma swój cel, sens i miejsce.
EPP On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia, albowiem w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, to, co widzialne, i to, co niewidzialne, czy to trony, czy to panowania, czy to zwierzchności, czy to władze. Wszystko przez Niego i w Nim zostało stworzone. I On jest przed wszystkim i wszystko w Nim zaistniało.
TNP On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy to panowania, czy to przywódcyd, czy to władzee, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. A On jest przed wszystkimif i wszystko w Nim razem zaistniało.
PO Który jest obrazem niewidzialnego Boga, Pierworodnym całego stworzenia, ponieważ w Nim wszystko zostało stworzone: w niebiosach i na ziemi, to, co widzialne i to, co niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze; wszystko zostało stworzone poprzez Niego i ku Niemu. I On jest przed wszystkim, i wszystko w Nim trzymane jest razem.
BI On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym całego stworzenia. W Nim bowiem wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne, i to, co niewidzialne; czy to trony, czy panowania, czy to zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i ku Niemu zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko otrzymało istnienie.


  1. a) W I wydaniu: Niewidzialnego – małą literą.
  2. b) W V wydaniu: czy to Trony
  3. c) W I wydaniu: Trony, Panowania, Zwierzchności, Władze – małą literą.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: arche – por. J 1,1.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: eksousia – por. Mt 10,1.
  6. f) Wg przypisu w TNP: domyśl.: bytami z w. 16.