1. Podobnie jak we fragmencie Mt 25:46, tak i tutaj przekład znacznie odstaje od przyjętej polskiej tradycji translatorskiej.

NT w wydaniu śJ doczekał się u nas dwóch edycji, gdzie w drugiej, między innymi ten urywek, został zmieniony. W pierwszym wydaniu leksemowi κόλασιν przypisano wartość: "hamulec"266, w drugim oddano czasownikiem w 3 osobie liczby pojedynczej mianowicie: "powściąga".

Pozostałe polskie tłumaczenia powyższego rzeczownika pozostają w obrębie znaczeń: kara, utrapienie, udręka. Wg przypisu w przekładzie PI frazę bo strach udrękę ma można przełożyć na: bo strach pociąga za sobą udrękę. Dalsza dyskusja w związku ze znaczeniem leksemu κόλασιν – zapraszam na stronę, gdzie komentuję fragment Mt 25:46, tam więcej szczegółów.

2. I na koniec jeszcze krótka uwaga. Otóż tekst przekładu PW jest wybrakowany. Występuje tam błąd w druku, bowiem nie ma wersetów od 13 do 21. Tekst przytoczyłem wg erraty.

φόβοςsubstantivum, nominativus masculinum singularis – rzeczownik φόβος, ὁ: strach; bojaźn, trwoga, lęk; obawa, przerażenie;

οὐκadverbium – od: οὐ; przed samogłoską οὐκ lub przed przydechem mocnym οὐχ nie;

ἔστινverbum, indicativus praesetnis activi 3 persona singularis – czasownik: εἰμί być, istnieć, zdarzać się, żyć, dziać się, następować, nastawać, przydarzać się; znaczyć, oznaczać; przebywać; być naprawdę, być obecnym, być dostępnym;

ἐνpraepositio (+ dat.) – przyimek: w, na (coś, kogoś); z, przy, blisko, obok, wśród, za, między, u, od, do, pod, przez, przed, podczas, gdy, ponieważ, za przyczyną, za pomocą, przy pomocy, w obecności, z powodu, dzięki, w czasie, w ciągu, podstępem, ze względu; *w jedności*;

τῇ ἀγάπῃsubstantivum, dativus femininum singularis – rzeczownik od: ἀγάπη, ἡ miłość; miłość braterska, uczta miłości, agapa;

ἀλλ'particula – od: ἀλλάale, lecz, a, ależ, tylko, albowiem, przynajmniej, bowiem, wszelako, atoli; to przecież, lecz także, w każdym razie, do czegóż; teraz; oprócz; ale wszakże, ale jednakże, ależ przecież, ale mimo to, nawet; -że;

τελείαadiectivum, nominativus femininum singularis – przymiotnik: τέλειος, -ία -ον doskonały, nieskazitelny, nienaruszony, bez skazy; dorosły, dojrzały; wtajemniczony, uświęcony;

ἀγάπηsubstantivum, nominativus femininum singularis jak wyżej;

ἔξωadverbium – przysłówek: na zewnątrz, na dworze, po, ponad;

βάλλειverbum, indicativus praesentis activi 3 persona singularis – czasownik od: βάλλω rzucać, ciskać, miotać, wrzucać, wyrzucać, kłaść, umieścić, włożyć;

τὸν φόβονsubstantivum, accusativus masculinum singularis – rzeczownik od: φόβος, ὁ: jak wyżej;

ὅτιconiunctio – spójnik: że, ponieważ; dlatego, że; jako, że;

ὁ φόβοςsubstantivum, nominativus masculinum singularis jak wyżej;

κόλασινsubstantivum, accusativus femininum singularis – rzeczownik od: κόλασις, ἡ karanie, karcenie, kara; odcięcie, okrzesywanie gałęzi; męka, potępienie;

ἔχειverbum, indicativus praesentis activi 3 persona singularis – czasownik od: ἔχω: trans.: mieć, mieć na sobie, posiadać, dzierżyć, trzymać (w ręku), strzec, nosić pilnować; móc, być w stanie, mieć możliwość, musieć (coś zrobić); intr.: być, znajdować się, trzymać się, trwać; mieć się (jakoś); med.: trzymać się mocno, uczepić się, trzymać się blisko (czegoś); pass.: być w posiadaniu, być opanowanym (przez coś, z dat.);

articulo, nominativus masculinum singularis – rodzajnik męski: ten;

δὲconiunctio – spójnik: zaś, a, i, ale; no i, więc; natomiast, mianowicie; raczej;

φοβούµενοςverbum, participium praesentis medii et passivi masculinum singularis – czasownik od: φοβέομαι być zdjętym strachem, bać się, lękać się, obawiać się, odczuwać bojaźń, żywić szacunek;

οὐadverbium – przed samogłoską οὐκ lub przed przydechem mocnym οὐχ nie;

τετελείωταιverbum, indicativus perfecti passivi 3 persona singularis – czasownik od: τελειόω (τελεόω) – dokonywać, wykonywać, urzeczywistniać, spełniać do końca, uskuteczniać, wypełniać (do końca), doprowadzić do celu, czynić doskonałym; pass.: być spełnianym do końca; dochodzić do końca, spełniać się, osiągać cel;

ἐνpraepositio – przyimek: jak wyżej;

τῇ ἀγάπῃsubstantivum, dativus femininum singularis jak wyżej;

4:18 Tekst przekazany w większości rękopisów jednomyślnie, bez znaczących wariantów.

Przyglądając się zestawionym tekstom można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że przekład dość tendencyjnie oddał fragment 1J 4:18. Wybór nietrafionego znaczenia w pierwszym wydaniu (słowniki nie rejestrują wartości: hamulec) dla leksemu κόλασιν wymusił – jak widać – poprawę tekstu w drugiej edycji. Pomimo tego, treść fragmentu jest nadal niekomunikatywna, niezrozumiała i także tendencyjna.


  1. 266) Dość dziwne znaczenie, bowiem słowniki rzadko rejestrują takie znaczenie. Patrz: TDNT tom III, str. 814 podaje m. in. to restrainpowściągnąć, pohamować, stąd urzeczownikowione: powściągnięcie, pohamowanie, hamulec (?), zob. też: przypis 83.