3. CEL STRONY

Poprzednie trzy przykłady pokazują rozmaicie przetłumaczone te same fragmenty tekstów! Jak widzimy, treść, ale i sens niektórych translacji jest zupełnie inny. Oczywiście od razu trzeba tu podpowiedzieć, że dwa pierwsze przykłady nie zawierają żadnego istotnego wariantu tekstowego (tzw. varia lectio), zatem przyczynami różnic są jedynie umiejętności tłumacza. Tylko w trzecim wypadku występuje dość trudna kwestia ustalenia tekstu oryginału. W niniejszym opracowaniu chcę zaprezentować podobne dylematy i choć trochę ukazać, jak poszczególne fragmenty NT są oddane w naszym języku. Postanowiłem zebrać je w coś, co można określić antologią tekstów współczesnych przekładów NT na język polski.

Zamierzeniem moim nie jest burzenie czyjejś wiary (choć doszukuję się, czy na dany tekst ma wpływ doktryna, ale staram się nie wyrokować ostatecznie, kto ma rację). Bardziej zależy mi, by zwrócić uwagę na to, jak trudne, złożone i zależne od wielu czynników jest poprawne przetłumaczenie Słowa Bożego.

Przy okazji starałem się ukazać szersze pole znaczeń niektórych leksemów, bogactwo treści i sens wypowiedzi natchnionych autorów. Oczywiście miejscami można mi zarzucić brak obiektywizmu, ale porównanie tekstów pozwala skonfrontować prawdziwość stawianych przeze mnie tez. Przede wszystkim chciałem wychwycić intencje, jakie być może przyświecały tłumaczom. Na szczęście różnorodność przekładów pozwala wyłapać błędy, ale także zwrócić uwagę na głębsze niuanse językowe.

Proponowane zestawienie pokazuje różnice, zbieżności, inne punkty widzenia, tendencje, pomyłki, niejasności itp. i chciałbym na nie – w miarę moich skromnych możliwości – wskazać

4. KRÓTKI ZARYS STRONY

Strona poniższa składa się z dwóch zbiorów. Pierwszy zbiór ograniczony jest do zestawu tekstów doktrynalnie istotnych dla różnych nurtów chrześcijaństwa w Polsce – zarówno grup protestanckich (ewangelicznych), adwentystów, świadków Jehowy, unitariańskich, jak i katolicyzmu oraz prawosławia. W części tej omawiam takie fragmenty, w których część tłumaczy dostosowało (mniej lub bardziej) tekst przekładu do doktryny swojego wyznania. W drugim zbiorze zestawiłem fragmenty NT, które inaczej brzmią dosłownie i jak w związku z tym poradzili sobie tłumacze. Będą to m.in. teksty:
J 8:25, 1Kor 15:29 itd. Traktuję tę drugą część bardziej jako ciekawostkę niż poszukiwanie doktrynalnych tendencji.

Strona moja niestety ogranicza się tylko do kluczowych i wybranych subiektywnie fragmentów. Możliwe, że kiedyś rozszerzę ich ilość, ale na obecnym etapie wiąże się to z dosyć sporą uciążliwością, jaką jest brak czasu.

Chciałbym, aby moje komentarze do tekstów miały charakter pozytywnego wykładu. Przedstawiałyby znane mi, popularne bardziej – niż ściśle naukowe – argumenty, bez specjalnej dyskusji, dogłębnej egzegezy czy jakiejkolwiek polemiki (choć nie zawsze udało mi się to tak do końca).

Oczywiście komentarze te nie wyczerpują poruszanej tematyki, może trochę rozszerzają zagadnienie i pokazują problemy związane z tłumaczeniem danego fragmentu. Z reguły większość zawartych tu informacji jest dostępna w rozmaitych dziełach w języku polskim (które będę starał się cytować w przypisach). Czytelnik sam musi zdecydować, jaka interpretacja (lub może argumentacja) bardziej mu odpowiada. Starałem się, aby większość tez była poparta źródłami, co zaznaczałem w przypisach.

5. STRUKTURA STRONY:

Niniejsza antologia ma poniższą, podstawową strukturę:
  • interlinearne zestawienie tekstów;
  • tekst grecki GNT, dla którego każde słowo greckie podlinkowane jest do wartości słownikowych dzieła A Greek-English Lexicon, Liddell'a & Scott'a z zasobów Perseus Digital Library;
  • tekst grecki NA11 (podstawowe wartości słownikowe jako podpowiedź w formie "dymku" po najechaniu kursorem);
  • krótka analiza gramatyczno-filologiczna, jako oddzielna sekcja, w której umieściłem więcej informacji na podstawie „Słownika grecko-polskiego do Nowego Testamentu”, Pelplin 2001, Piusa Czesława Bosaka (bez form fleksyjnych i czasowych);
  • krytyka tekstu w zarysie;
  • krótkie podsumowanie (opcjonalnie);
  • [ ] w nawiasach kwadratowych umieszczono wyrazy, których nie ma w oryginale, a wprowadzone są przez tłumaczy celem lepszego zrozumienia sensu lub związanych z ogólnymi wymaganiami języka polskiego.
A teraz zapraszam do rozdziału: Tłumaczenie – interpretacją?.


  1. 11) Kontrowersyjne znaczenia (głównie z literatury świadków Jehowy) podałem w gwiazdkach.
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone